TEAMS

Teams vormen de bouwstenen van de organisatie, en de managementniveau van de teams is de belangrijkste managementlaag in de organisatie. Maar niet alleen moeten teams aan bepaalde voorwaarden voldoen, wat voor hen geldt geldt qualitate qua ook voor afdelingen en de gehele organisatie. Hieronder een aantal lessen voor teams.

  • Teams: Het team is de belangrijkste eenheid binnen de organisatie. Dus de teamleider is de belangrijkste managementfunctie. Teamleiders in het bijzonder moeten worden getraind in snel en adequaat handelen.
  • Sociale cohesie: De leidinggevende moet het team kunnen socialiseren en de verbinding/de dialoog durven aangaan. Gedrag van de leidinggevende is van groot belang voor de ontwikkeling van sociale cohesie binnen een team. Een team is natuurlijk niet zo maar meer dan de samenstellende delen. Een team tot een geheel smeden is de uitdaging voor de  leiding-gevende. Dat doe je op velerlei wijzen: door authentiek belangstelling te tonen, de mede-werkers te begeleiden bij hun sterke én vooral ook zwakke punten, door de werkzaamheden van de individuele teamleden op elkaar af te stemmen, hun competenties optimaal te benut-en et cetera.
  • Vertrouwen en veiligheid: Openheid en een gevoel van veiligheid en vertrouwen in de hiërarchie is van levensbelang om zicht te houden op de realiteit van de werkvloer.
  • Kennisontwikkeling: In tijden waarin versoepeling van het arbeidsrecht een belangrijk thema is, is het goed om stil te staan bij het belang van lange dienstverbanden, omdat hiermee de kennis en de ervaring van medewerkers en leidinggevenden voor de organisatie behouden blijven.